?تازه های آنفلوآنزای فوق حاد0912198661
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

09121986651تازه های آنفلوآنزای فوق حاد :

گاهی اوقات در یک گله تخمگذار ممکن است جواب آزمایش  PCR از گله مورد پایش مثبت باشد. ولی گله فاقد تلفات و علائم بالینی باشد. این موارد کدام هستند؟

1- گله در دوره کمون قرار دارد و هنوز علائم بالینی و تلفات ظاهر نشده است
2- نمونه های گرفته شده به دلیل آلودگی محیطی در محیط مرغداری بوده و هنوز چرخه تکثیر ویروس در گله فعال نشده است. به عبارتی ویروس در محیط مرغداری وجود دارد، ولی جوجه ها در سالن ها هنوز مبتلا نشده اند

3- تحت تیپ مورد نظر در گونه مورد آزمایش هنوز به خوبی تکثیر نمی شود. در این صورت آلودگی عفونی ممکن است وجود داشته باشد، ولی تلفات و علائم بالینی خفیف است. در این صورت در دو نوبت خونگیری با فاصله زمانی حداقل یک هفته بسیار کمک کننده است

 4- اصولا در گله تخمگذار در اوج تولید علائم حداکثری ظاهر می شود و در پولت ها ممکن است، عفونت خود را به وضوح نشان ندهد