میانگین قیمت تخم مرغ 1396-07-03 با وزن 13 کیلوگرم
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میانگین قیمت تخم مرغ 1396-07-03 با وزن 13 کیلوگرم

 اصفهان: 37,000 ریال

 تهران: 36,000 ریال

 خراسان رضوی: 35,000 ریال

 قزوين: 36,000 ریال

 قم: 37,000 ریال

 مرکزي: 36,000 ریال

 میانگین قیمت تخم مرغ 1396-07-03 با وزن 12.5 کیلوگرم

 اصفهان: 37,750 ریال

 تهران: 37,250 ریال

 خراسان رضوی: 35,750 ریال

 قزوين: 36,750 ریال

 قم: 37,750 ریال

 مرکزي: 36,750 ریال

میانگین قیمت تخم مرغ 1396-07-03 با وزن 11.5 کیلوگرم

 اصفهان: 38,750 ریال

 تهران: 38,250 ریال

 خراسان رضوی: 37,250 ریال

قزوين: 38,250 ریال

 قم: 38,750 ریال

 مرکزي: 38,250 ریال

 میانگین قیمت تخم مرغ 1396-07-03 با وزن 10.5 کیلوگرم

 اصفهان: 39,000 ریال

 تهران: 38,500 ریال

 خراسان رضوی: 37,500 ریال