شماره کارت ها و حساب ها به نام اقای اسماعیل عباسی
poults buy offer
 
 
 
 در صورت واريزه وجه به صورت مستقيم روي درگاه واريزه وجه كليد كنيد
در صورت كه مي خاهيد فاكتور قيمت درج شود در پاين صفه در درگاه وجه
واريزه كنيد و بعد از واريزه وجه با شماره شركت تماس و اصلاعات خود را
گفته با تشكر اريا منتخب

 تمامی شمار کات ها و حساب ها بنام اقای اسماعیل عباسی می باشد

بانک ملی :

شماره حساب جاری :

0107630566008

شماره کارت :

6037991487239513

بانک صادرات :

شماره حساب جاری :

0104773581000

شماره کارت :

6037694045962010